Reklama

Kursy walut

 

Rachunki dla osób fizycznych w złotych - podstawowe opłaty i prowizje

Rodzaj czynnościPol-Konto Pol-Konto Senior
Pol-Konto
Student

Pol-Konto
Junior

Rachunek
a'vista
 Pol-Efekt
Otwarcie rachunku-
 --
-
-
 -
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)**
3 zł
 2 zł
1 zł
1 zł
-
 -
Wpłata gotówkowa na rachunek-
 --
-
-
 -
Wypłata gotówkowa z rachunku
-
 --
-
-
 - /*
Przelew na rachunek w BS w Końskich
-
 --
-
-
 - /*
Przelew na rachunek w innym banku
1,50 zł  1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł 1,50 zł  4 zł /*
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BS w Końskich
-
 --
-
nie dotyczy
 nie dotyczy
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
1 zł
 1 zł
1 zł
1 zł
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł
 1 zł
1 zł
1 zł
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 
 3 zł
 3 zł
3 zł
 3 zł
Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek:
 

   a) w Banku
1 zł
 1 zł1 zł
1 zł
   b) w innym banku krajowym  
 1 zł
 1 zł
1 zł
1 zł
Wydanie czeku (1 blankiet) lub książeczki oszczędnościowej
0,50 zł
 0,50 zł
0,50 zł
0,50 zł
10 zł
 -
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku, do dłużnika i poręczycieli 15 zł
 15 zł
15 zł nie dotyczy
nie dotyczy
 nie dotyczy
Realizacja tytułu wykonawczego i egzekucyjnego -
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 10 zł
Wydanie (na wniosek posiadacza) opinii i zaświadczeń bankowych 20 zł
Zamknięcie rachunku
uwaga: zamknięcie w ciągu 90 dni od otwarcia - 10 zł
      -
 --
-
-
 
* w przypadku Pol-Efekt druga i kolejna w miesiącu wypłata lub przelew- 5 zł
** opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty
  Usługa SMS
Aktywacja, zmiana, wyłączenie usługi
 bez opłat
Wysłanie komunikatu sms o zmianie salda
 0,25 zł
  SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ - KIRI BS
Aktywacja KIRI
 bez opłat
Dostęp do systemu KIRI miesięcznie
 bez opłat
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku bez opłat
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone w innym banku krajowym  0,50 zł
Wysłanie sms z kodem jednorazowym lub hasłem  0,25 zł

 Karty płatnicze do rachunków Pol-Konto

 Karta płatnicza VISA Classic Debetowa
Wydanie nowej karty (ważna 3 lata) 4 zł
Wznowienie karty
 bez opłat
Wydanie duplikatu karty   5,00 zł
Opłata miesięczna za posiadanie karty
  2,50 zł

Płatność kartą  w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą

 bez opłat
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS, GBW oraz BGŻ
 bez opłat
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
  4,00 zł
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
  6,00 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie obcym
  2,00 zł
 Powtórne generowanie i wysyłka PIN  4,00 zł

Rachunki dla podmiotów gospodarczych i rolników w złotych - podstawowe opłaty i prowizje

Rodzaj czynnościWysokość opłaty
lub prowizji
Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego
-
Prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie) 15 zł
Prowadzenie rachunku pomocniczego (miesięcznie) 10 zł

Prowadzenie rachunku bieżącego na cele rolnicze (miesięcznie)

0 zł
Wpłata gotówkowa na rachunek 0,20 % min. 2 zł
Wypłata gotówkowa z rachunku
0,30 % min. 2 zł
Przelew na rachunek w BS w Końskich
-
Przelew na rachunek w innym banku
3,50 zł
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BS w Końskich
-
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
2 zł
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2 zł
Odrzucenie polecenia zapłaty z powodu braku środków 2 zł
Wydanie czeku (1 blankiet) 1 zł
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu
niedopuszczalnego debetu w rachunku, do dłużnika i poręczycieli
10 zł
Realizacja tytułu wykonawczego i egzekucyjnego 15 zł
Wydanie (na wniosek posiadacza) zaświadczeń bankowych20 zł
Wydanie (na wniosek posiadacza) opinii bankowych30 zł
Udzielanie informacji o stanie rachunku przez telefon (miesięcznie)
5 zł
Zamknięcie rachunku
uwaga: likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia - 20 zł
-
  SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ - KIRI BS
Aktywacja KIRI bez opłat
Dostęp do systemu KIRI miesięcznie bez opłat
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku bez opłat
Realizacja przelewu na rachunki prowadzone w innym banku krajowym 1,50 zł
Wysłanie sms z kodem jednorazowym, hasłem lub zmianą salda
 0,25 zł


Karty płatnicze do rachunków bieżących w złotych


Karta płatnicza VISA Business Debetowa
Wydanie nowej karty (ważna 3 lata)
4,00 zł

Wznowienie karty

 bez opłat
Wydanie duplikatu karty
 15,00 zł
Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku
 2,50 zł
Płatność kartą  w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą  bez opłat
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.
 0,50% min. 3,00 zł
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia: Banku BPS S.A., SGB, oraz bankomatach BGŻ S.A.i Kredyt Banku
 bez opłat
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju
 5,00 zł
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty
2,00 % min. 10,00 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
 2,00 zł
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany
 3,00 zł
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika
 8,00 zł
Zmiana danych Użytkownika karty
 3,00 zł
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty
 1 000,00 zł
Awaryjne wydanie karty VISA Business Debetowa za granicą po utracie karty
 1 500,00 zł
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
 10,00 zł
Rozpatrzenie reklamacji
 bez opłat


Powrót na górę strony

 

Bank Spółdzielczy w Końskich 2014